วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มีจิตสาธารณะ


                                ภาพนี้เป็นการทำความสะอาดบริเวณหน้าป้ายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยการทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ รดน้ำต้นไม้-ดอกไม้  เพื่อเป็นการฝึกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น


  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                                ภาพนี้เป็นการที่ข้าพเจ้าไปทัศนะศึกษาที่จังหวัดหนองคาย โดยภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายที่วันพระใส เพื่อเป็นการสื่อให้เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประวัติความเป็นมาทำให้เกิดองค์ความรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ ทำให้เกิดความศรัทธา และการอนุรักษ์สืบสานและธรรมรงค์รักษาให้คงอยู่ไว้ตราบนานเท่านาน


  มุ่งมั่นในการทำงาน
                          ภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการทำงาน โดยเป็นการนำภาพในตอนกีฬาสีของโรงเรียนมาเป็นภาพประกอบ ในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงรักผิดชอบมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้เด็กมามีส่วนร่วมในการนำเสนองานออกมาให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นการพัฒนาตนเองในการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำเสนองานหรือผลงานที่แสดงออกมา
      มีวินัย

                        ภาพนี้เป็นการสื่อให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย ในการกินหรือทำงานเสร็จแล้วในขยะไปทิ้งที่ถังขยะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดในเขตบริเวณโรงเรียนและมันจะสื่อให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาสังคมให้สะอาดและน่าอยู่


   รักความเป็นไทย

                          ภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยภาพนี้เป็นกิจกรรมถนนลูกอีสานเป็นการแสดงถึงการเซิ้งกะลา เป็นการแสดงให้เห็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน เป็นการสืบสานและสืบทอด นำเสนอการมีดีของวัฒนธรรมภาคอีสานที่มีเอกลักษณ์ที่งดงาม


       อยู่อย่างพอเพียง

                                 ภาพนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ภาพนี้เป็นการประกอบอาหารโดยการทำของหวานซึ่งส่วนผสมที่ใช้เป็นสิ่งของที่ปลูกเองและหาได้เองตามบ้านหรือหมู่บ้านในการทำ มันเป็นการประหยัดและเป็นการรักษาสุขภาพไปในตัวเพราะ เราปลูกกินเองและไม่ใช้สารเคมีในการปลูก  เพื่อที่เป็นการฝึกฝนและสร้างจิตใต้สำนึกในการดำรงชีวิตประจำวัน


           ใฝ่เรียนรู้
                            ภาพนี้เป็นการอธิบายเนื้อหาของรายวิชาที่ครูสั่งการบ้านโดยเพื่อนไม่เข้าใจจึงไปอธิบายให้เพื่อนฟังและแลกเปลี่ยนความรู้  โดยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยการไม่หยุดที่จะศึกษาโดยการสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ที่แต่ละคนมีแล้วนำมาอธิบายให้กันฟัง และเป็นการสังเคราะห์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น